Algemene Voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden webshop IJLB

Ondernemingsgegevens I Just Love Breakfast NV

Pullaar 159, 2870 Puurs

hello@ijustlovebreakfast.be
0475900061

BE0652847315

Maatschappelijke zetel:

Maarschalk Gerardstraat 22, 2000 Antwerpen

RPR Antwerpen


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van I Just Love Breakfast, een NV met maatschappelijke zetel te Maarschalk Gerardstraat 22 BTW BE0652847315, RPR Antwerpen, (hierna ‘IJLB’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.


Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van IJLB moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door IJLB aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden IJLB niet. IJLB is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. IJLB is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door IJLB. IJLB kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

Nadat de Klant zijn/haar favoriete product hebt gekozen kan je je bestelling bevestigen.

De klant krijgt een overzicht van de aankopen met daarbij de vermelding van de verzendkosten.

Enkel na een succesvolle online betaling is de bestelling definitief en zal deze door IJLB verwerkt worden.

De klant ontvangt een bestelbevestiging.

IJLB is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Vanaf het moment van ontvangst van de bestelling zal deze met zorg worden klaargemaakt.

De bestelde producten worden binnen de drie dagen verzonden.

Leveringskosten worden steeds vermeld voor het afrekenen.

Artikelen besteld via deze webwinkel kunnen worden geleverd in België, Luxemburg, Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

De levering gebeurt door een externe partner zoals bvb Bpost. Voor vertragingen bij de externe partner is IJLB niet verantwoordelijk.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan IJLB via hello@ijustlovebreakfast.be.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door IJLB was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van IJLB.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van IJLB te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij IJLB.

Indien de door IJLB geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die de Klant had besteld, moet dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen gemeld worden aan IJLB. De artikelen moeten teruggestuurd worden naar IJLB binnen de 14 dagen.

IJLB zal de kosten van het terugzenden van de goederen voor zijn rekening nemen.

IJLB kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. De aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor volgens de overeenkomst bestelde en geleverd producten aangezien het gaat om voedingsproducten met een beperkte houdbaarheid.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Artikel 9: Klantendienst


IJLB doet steeds zijn uiterste best om een goed service te bieden. Moest er toch iets niet lopen zoals verwacht dan kan je ons contacteren via hello@ijustlovebreakfast.be en 0475900061

Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, I Just Love Breakfast respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan I Just Love Breakfast, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot I Just Love Breakfast, hello@ijustlovebreakfast.be, 0475900061.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.


De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, IJLB heeft dus geen toegang tot uw paswoord.


IJLB houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via hello@ijustlovebreakfast.be.

Artikel 12: Aantasting geldigheid – niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door IJLB om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 13: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

IJLB heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via https://www.unizo.be/uw-webshop-juridisch-waterdicht-dankzij-het-unizo-e-commercelabel.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).